Obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Hajja Caffé s.r.o., IČ: 05659434, DIČ: CZ 05659434, se sídlem Růžová 216/9, 40007 Ústí nad Labem, zapsaná pod spisovou značkou: C 38737 u Krajského soudu v Ústí nad Labem jako prodávající (dále jen ,,Prodávající” nebo „Hajja Caffé“) a na druhé straně kupující (dále jen „Kupující“).

Další informace o Hajja Caffé jsou uvedeny na webové stránce www.hajjacaffe.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Hajja Caffé nebo s touto společností jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo (dále jen ,,IČ”), pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II a Reklamační řád, že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Hajja Caffé, nevznikají žádná práva na používání případných registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, a dalších, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Uzavřením kupní smlouvy dává Kupující Prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro potřebu Hajja Caffé a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 1. Sdělení před uzavřením smlouvy

Hajja Caffé  sděluje, že

 • Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Hajja Caffé si neúčtuje žádné další poplatky (to se netýká případné smluvní přepravy);
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Hajja Caffé, případně povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků Kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
 • Hajja Caffé neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Hajja Caffé uváděny jako konečné, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady a způsobu prodeje přímo nebo přes slevové servery;
 • v případě, že má Kupující stížnost, může ji uplatnit přes kontaktní e-mail, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

III. Smlouva

 1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném Hajja Caffé tím, že požadované plnění (zboží, službu) vloží do košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností Hajja Caffé, za případné chyby při přenosu dat Hajja Caffé nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Hajja Caffé neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním e-mailem na Kupujícím zadaný e-mail.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve VOP uvedeno jinak.

Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 1. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Hajja Caffé zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Hajja Caffé kupní cenu.

Hajja Caffé si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Obdobně se toto pravidlo užije v případě zakoupení služby.

Hajja Caffé Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Hajja Caffé splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Hajja Caffé věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Hajja Caffé odevzdává Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Dodá-li Hajja Caffé větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Hajja Caffé odevzdá Kupujícímu předmět koupě v sjednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Hajja Caffé věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Hajja Caffé věc pro přepravu.

 1. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Hajja Caffé způsobilo porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Hajja Caffé umožnilo nakládat.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Hajja Caffé škodu způsobila porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 1. Odpovědnost Hajja Caffé

Hajja Caffé odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Hajja Caffé odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Hajja Caffé nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy lze strany Hajja Caffé prováděné;
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití Hajja Caffé uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí a před její aplikací, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
 • vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je Hajja Caffé zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 1. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Hajja Caffé, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Hajja Caffé; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Hajja Caffé vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz. níže.

Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Hajja Caffé nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Hajja Caffé nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 1. Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Hajja Caffé dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Hajja Caffé odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Hajja Caffé vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Hajja Caffé.

 1. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující Hajja Caffé na její náklady věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 1. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se Hajja Caffé zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Hajja Caffé, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Odstoupení od smlouvy
 2. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Hajja Caffé umožňuje Kupujícímu odstoupit prostřednictvím e-mailu, a Kupujícímu tak Hajja Caffé potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:

Hajja Caffé s.r.o., Růžová 216/9, 40007 Ústí nad Labem

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, zašle nebo předá Hajja Caffé bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Hajja Caffé  obdržel, a to na své náklady.

Zboží by měl Kupující vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Pokud se jedná o spotřební zboží, pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, Hajja Caffé doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Hajja Caffé spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, kam si přeje vrátit příslušnou finanční částku.

Kupující odpovídá Hajja Caffé pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, vrátí mu Hajja Caffé bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

Odstoupí-li Kupující od smlouvy, Hajja Caffé však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než jí Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží na adresu Hajja Caffé odeslalo.

 1. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
 • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
 • nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
 • prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující na adresu Hajja Caffé, co ještě vrátit může, a dá Hajja Caffé náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

 

 

 1. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí Prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery Prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím Prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává Prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely Prodávajícího (zejména pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu Hajja Caffé s.r.o., Růžová 216/9, 40007 Ústí nad Labem. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Hajja Caffé je oprávněno dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu „cookies“ či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, například tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

Hajja Caffé si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu. V případě problémů s objednávkou může Kupující kontaktovat Hajja Caffé prostřednictvím e-mailu.

 

Návod na lepení samolepek

Součástí obchodních podmínek je důkladné prostudování návodu na lepení samolepek a dodržení postupů při lepení v něm uvedených. Reklamace z důvodu nedodržení těchto postupů nemohou být uznány.

 

 1. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod Hajja Caffé: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci Hajja Caffé nenesou odpovědnost za nedodržení provozní doby.

 

 

 

VII. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů vzniklých při použití komunikačních prostředků na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, včetně haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží/služby, za niž předmětné zboží/službu Hajja Caffé nabízí bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi Hajja Caffé a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému Hajja Caffé. Hajja Caffé v takovém případě Kupujícího informují o takové skutečnosti. Hajja Caffé si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

 

 

VIII. Objednávání

Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu Hajja Caffé (dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese info@hajjacaffe.cz;

Hajja Caffé doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop na www.hajjacaffe.cz.

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v druhém kroku objednávky v rámci svého košíku.

Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

 

 1. Platební podmínky

Hajja Caffé akceptuje následující platby:

 • na dobírku při doručení zboží;
 • platba předem bankovním převodem;

 

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Hajja Caffé, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

 

 

 

 

 1. Dodací podmínky
 2. Způsoby dodání

Hajja Caffé zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

 • osobní odběr;
 • zasílání Českou poštou – pouze po ČR;

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci Hajja Caffé nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

Cena dopravného je závislá na výši objednávky:

 • cena poštovného je 130,- Kč vč. DPH (v ceně poštovné i balné), pokud není stanoveno v rámci slevy jinak
 • při nákupu z e-shopu za 2000,- Kč a více je poštovné zdarma

 

Zboží Vám bude doručeno prostřednictvím služeb Česká Pošta do 10 pracovních dnů od expedice zásilky. V okamžiku odeslání je Vám zasláno upozornění na e-mail a obvykle následující den můžete očekávat doručení. V období svátků se může expedice zásilky o několik dní opozdit.

 1. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může Hajja Caffé, či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může Hajja Caffé či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Zboží zakoupené kupujícím – právnickou osobou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí. Zboží zakoupené kupujícím – osobou samostatně výdělečně činnou, která je v okamžiku koupě plátcem DPH, s 0% sazbou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (občanský průkaz či cestovní pas).

Nebude-li zboží předáno osobním odběrem a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@hajjacaffe.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat
e-mailem, nebo poštou na adresu Hajja Caffé. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Hajja Caffé možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

 

 1. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí VOP Hajja Caffé a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží prodejní doklad (faktura, prodejka)

XII. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1.11.2019 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Hajja Caffé nebo elektronicky zde a na vyžádání mohou být zaslány elektronicky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek (dále jen ,,VOP”) prodávajícího Hajja Caffé s.r.o., IČ: 05659434, DIČ: CZ 05659434, se sídlem Růžová 216/9, 40007 Ústí nad Labem, zapsaná pod spisovou značkou: C 38737 u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále jen ,,Prodávající” či „Hajja Caffé“);
Tento Reklamační řád upravuje vztah výše uvedeného Prodávajícího na jedné straně a Kupujícího (dále jen „Kupující“) na straně druhé a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného na www.hajjacaffe.cz.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a VOP ještě před objednáním zboží. Zároveň Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout Hajja Caffé potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém Kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uplatnění servisu v rámci zakoupené či smluvené služby se tento servisní zásah řídí výhradně podmínkami dané služby.

 1. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce slouží objednávka nebo daňový doklad vystavený Prodávajícím nebo který případně vystavuje příslušný prodávající slevový server ke každému zakoupenému zboží se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství).

Na výslovnou žádost Kupujícího Hajja Caffé poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává Prodávající namísto záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím, tj. dnem uvedeném na dokladu o zakoupení či na záručním listě nebo dnem převzetí zboží.

Lhůta je u nového (včetně rozbaleného) zboží 24 měsíců;

Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započala a o příslušný počet měsíců později. Délka lhůty v měsících je uvedena u každého zboží v obchodě Prodávajícího a je dostatečně vyznačena na dokladu o zakoupení.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.

 1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

 • věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné.
 • věc se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá.
 • věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí Kupujícím, pokud Prodávající neprokáže opak.

III. Záruční podmínky

 1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od Prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost firemní pásky s logem, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.

Veškeré nesrovnalosti je třeba Prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo Kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail info@hajjacaffe.cz. Dále Hajja Caffé v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Hajja Caffé možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 1. Uplatnění reklamace

Hajja Caffé doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace zaslat fotodokumentaci e-mailem na info@hajjacaffe.cz

 

Dále je možné reklamaci zboží odeslat na adresu Prodávajícího:

Hajja Caffé s.r.o., Růžová 216/9, 40007 Ústí nad Labem

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství).

Dále Hajja Caffé doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresa a telefonní číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Hajja Caffé doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení Kupujícího od smlouvy bude Kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

 1. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v návodu k použití):

 1. mechanickým poškozením zboží,
 2. elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo Prodávajícím nebo výrobcem určeno,
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 5. poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 6. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 7. úpravami prokazatelně provedenými, ze strany Kupujícího (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 8. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 9. použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, Kupujícím a Hajja Caffé výslovně dohodnuty, vymíněny nebo Prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

To neplatí pro rozpor s kupní smlouvou (viz. níže).

 1. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním e-mailu, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady Hajja Caffé doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Kupující tímto bere na vědomí, že Hajja Caffé neprovádí placené opravy, pouze zboží mění za nové či vrací zaplacenou částku Kupujícímu či zajišťuje dopravu apod.

 1. Odmítnutí přijetí do reklamace

Pro znečištění zboží

Hajja Caffé má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

 1. Vyřízení reklamace
 2. Kupující – spotřebitel

Je-li Kupujícím spotřebitel (dále jen ,,Spotřebitel”), prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady Hajja Caffé vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty (respektive prodloužené lhůty) se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 1. Kupující – podnikatel

Je-li Kupujícím podnikatel (dále jen ,,Podnikatel”), Prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude Podnikatel informován na kontaktní e-mail či datovou schránku.

 1. Společná ustanovení

Hajja Caffé vydává Kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení výměny a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace Hajja Caffé upozorní o ukončení reklamace Kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího.

Po vyřízení uznané reklamace výměnou se prodlužuje záruka zařízení o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl Kupující o vyřízení informován.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen reklamované zboží převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.

Pokud si Kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si Hajja Caffé právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.

 1. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, různé druhy osvětlení a podobně) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově, v době zboží nebo v počtu použití či jinak obdobně specifikovaná. U zboží může být uvedena více než jedna z těchto životností. K úspěšnému uplatnění reklamace je nutné dodržet všechny uváděné podmínky.

Právo Kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.

Životnost je Hajja Caffé povinno vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.

VII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy se nepodařilo spor vyřešit přímo s Prodávajícím, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím.

Návrh může podat jen Kupující, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kontaktoval Prodávajícího za účelem řešení, a to na stránkách www.coi.cz.

Podání návrhu a následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

Volba mimosoudního řešení sporu je pro Kupujícího dobrovolná.

VIII. Závěrečná ustanovení

Práva Kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.

Tento Reklamační řád je platný od 1.11.2019 a ruší platnost předchozích reklamačních řádů.

Tento Reklamační řád je k dispozici v sídle Hajja Caffé nebo jako dokument zde na www.hajjacaffe.cz

 

Váš tým Hajja Caffé

 

Všechna autorská práva jsou ve smyslu zákona (č. 121/2000 Sb.) ošetřena výrobcem.

Všechna práva vyhrazena.